Khoa ho?c c?ng nghê? ta?o s?? nang ??? ma?nh me? cho Trung Qu??c phòng ch?ng di?ch Covid-19

2021-11-29 15:39:47
咪乐|直播|平台|最新版 (记者侯云龙)

Khoa ho?c c?ng nghê? ta?o s?? nang ??? ma?nh me? cho Trung Qu??c phòng ch?ng di?ch Covid-19

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nga?y 2/3, khi kha?o sa?t công ta?c nghiên c??u khoa ho?c phòng ch?ng di?ch Covid-19 ta?i B??c Kinh, Chu? ti?ch n???c Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh no?i: “Khoa ho?c công nghê? la? vu? khi? ma?nh me? nhâ?t giu?p nhân loa?i chiê?n ?â?u v??i bê?nh tâ?t, nhân loa?i chiê?n th??ng ca?c di?ch bê?nh l??n không thê? ta?ch kho?i s?? pha?t triê?n cu?a khoa ho?c va? s?? ?ô?i m??i sa?ng ta?o công nghê?”. Kê? t?? khi xa?y ra di?ch bê?nh, hàng loa?t công ta?c nghiên c??u khoa ho?c cha?y ?ua v??i th??i gian, chiê?n ?â?u v??i bê?nh tâ?t ?a? triê?n khai ta?i Trung Quô?c. Ca?c ê-ki?p nghiên c??u khoa ho?c và công nghê? ?a nga?nh, ?a li?nh v??c cu?a Trung Quô?c h??p ta?c v??i nhau, xa?c ?i?nh 5 ?i?nh h???ng chính gô?m ?iê?u tri? lâm sàng va? thuô?c ???c tri?, nghiên c??u pha?t triê?n v??c-xin, công nghê? va? sa?n phâ?m xe?t nghiê?m, bê?nh c?n ho?c va? di?ch tê? ho?c, xây

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度